NTNU SVT-fakultetet Pedagogisk institutt Til NTNUs hovedside

 

 

Tilbake til Hans Petter Ullebergs hjemmeside


Kollokvieoppgave uke 5 og 6 i tema "Læring og motivasjon"

"Forklar begrepet motivasjon og redegjør for ulike teorier om motivasjon. Vurder deretter konsekvenser for undervisningen i skolen ut fra disse motivasjonsteoriene."


KOLLOKVIEOPPGAVE uke 9 i tema "Skole- og utdanningshistorie"

«Norsk grunnskole og videregående skole har gjennomgått store strukturelle og innholdsmessige endringer i tiden etter 1945. Diskuter mulige årsaker til noen av de endringer som har funnet sted.»


Kollokvieoppgave i tema DIDAKTIKK for uke 11 og 12:

Hvilke verdier bygger den norske enhetsskolen på? Er alle disse verdiene forenlige, eller byr de på innbyrdes konflikter?

Det hevdes at vi har fått et tøffere samfunn med mer konkurranse, kynisme og individualisme (Jf. artikkel delt ut på forelesningene: "Røkkes Norge", Dagbladet 6. august 1997). Hva kan årsakene være til dette? Har skolen sviktet sin oppgave som verdiformidler? Kan skolen gjøre noe med det?

Forsøk å knytte resonnementene til teoretiske perspektiver i didaktikk (jf. "Lærerens verden" kapittel 3 og 4.)

PS Artikkelen "Røkkes Norge" finner du på denne adressen: http://www.dagbladet.no/kommentarer/970806-side2-1.html


KOLLOKVIEOPPGAVE SOSIALPSYKOLOGI
OG SOSIALE SAMSPILLSPROSESSER UKE 14:

Forventninger, kommunikasjon og motivasjon:

Forventninger fra f eks lærere, arbeidsgivere eller idrettstrenere antas å ha betydning for motivasjon og framgang (eller motivasjons-svikt og manglende framgang) hos dem som forventningene er rettet mot.

Drøft hvordan forventninger blir kommunisert fra betydningsfulle personer og hvordan forventningene virker. Drøft også muligheter for at forventninger kan bli middel til å skape god motivasjon. Dere kan selv velge ”arena”, som f eks en skoleklasse, en arbeidsplass eller en idrettsarena.
 

Pensumstoff: Gruppeprosesser kap. 5 og 8. 


Ansvarlig for innhold: Hans Petter Ulleberg Mail: Hans Petter Ulleberg Sist oppdatert: 22.10.2002.