NTNU SVT-fakultetet Pedagogisk institutt Til NTNUs hovedside

 

Tilbake til Hans Petter Ullebergs hjemmeside


Kollokvieoppgave 1: teorier om menneskelig utvikling

Pedagogikk grunnfag h-97.

Oppgaven er ment å strekke seg over 2 kollokvier.

1. Diskuter hva dere legger i begrepet «menneskelig utvikling».

2. Fokuser deretter på hovedretninger i synet på menneskelig utvikling. Hva forteller de oss og hva skiller retningene fra hverandre? (Stikkord: menneskesyn, virkelighetsoppfatning, vitenskapsforståelse).

3. Trekk frem teorier tilknyttet de ulike retningene. Redegjør for hovedinnholdet i teoriene, og diskuter pedagogiske konsekvenser av de.

4. Hvilke teorier finner du mest overbevisende? Hvorfor? (begrunn!)


Kollokvieoppgave 2: pedagogikkens idehistorie

Pedagogikk grunnfag h-97.

Oppgaven er ment å strekke seg over 2 kollokvier.

1. Gjør greie for hovedtrekk fra og representanter for:

a. påvirknings og formidlingspedagogikk

b. frihetlig og liberalistisk pedagogikk

c. dialog eller dialektisk pedagogikk

2. Drøft forholdet mellom JOHN DEWEYS undervisningsmetode (den problemløsende metode) og JOHAN F HERBARTS undervisningsmetode (formalstegsmetoden).

3. John Dewey hevder at barn har 4 grunnleggende interesser/instinkt:

a. interesse for å samtale eller konversere (sosialinstinktet)

b. interesse for å finne ut av ting (granskingsinstinktet)

c. interesse for å konstruere og lage ting (skapingsinstinktet)

d. interesse eller behov for kunstnerlig uttrykk (kunstinstinktet)

Vurder Deweys 4 karakteristikker av barns interesser og behov ut fra følgende hjelpespørsmål: Hva legger Dewey vekt på? Er dette en god beskrivelse av barn? Er det noe han ikke har tatt høyde for? Kan du støtte eller kritisere ham ut fra andre pedagogers/filosofers syn på barns interesser og behov?


Kollokvieoppgave forskningsmetoder (kollokvie 1):

1. Gjør rede for følgende begrep:

a. deduktiv forskning og induktiv forskning

b. ekstensiv tilnærming og intensiv tilnærming

c. kvantitativ forskning og kvalitativ forskning

2. Hva er et representativt utvalg? Hvilke faktorer virker inn på utvalgets representativitet?

3. Forklar designet til det klassiske eksperiment. Hva kommer det av at man heller må bruke kvasi-eksperimentelle design i pedagogisk forskning? Vis noen eksempler på kvasi-eksperimentelle forskningsdesign.

Kollokvieoppgave forskningsmetoder (kollokvie 2):

Hva er sannhet? Diskuter spørsmålet med utgangspunkt i litteratur og forelesninger i kvalitativ metode.


Kollokvieoppgave Ped 105 Pedagogisk idehistorie: nyere pedagogikk 17.10 og 24.10

I kapittel 18 i R Myhre (1988,1996) omtales ulike kritikker som har blitt rettet mot skolen på 60 og 70 tallet.

a. En kritikk rettet seg mot skolens og språkets ideologiske funksjon. Gjør rede for innholdet i skolekritikken som kom fra P Bourdieu og J-C Passeron, og den kritikken som B Bernstein rettet mot skolesystemet.

b. Paulo Freire står for en revolusjonær dialogpedagogikk. Hva er bakgrunnen for hans alternative pedagogikk og hvordan skulle denne fortone seg i praksis?

c. Jürgen Habermas legger vekt på samtalen (dialogen) mellom mennesker for å oppnå erkjennelse. Hvilke forutsetninger er det Habermas legger for dialogen og i sin idé om den «ideelle samtalesituasjon»? Ser du noe pedagogisk potensiale (eller pedagogiske konsekvenser) for oppdragelse og undervisning i dette?


KOLLOKVIEOPPGAVE 31.10.97 Sosialisering: individ-samfunn

Redegjør for forholdet mellom individ og samfunn i sosialiseringsprosessen (stikkord: samfunnsendringer, sosial kontroll, læring, kompetanse, forberedelse, innvielse, tilpasning, frigjøring).

Drøft deretter, med utgangspunkt i kapittel 14 i «Atferdsproblemer», skolen som sosialiseringsarena.


Kollokvieoppgave Ped Grunnfag 07.11.97

Gjør rede for George H Meads handlingsteori (act) og drøft hvordan den kan bidra til å forstå barns utvikling av selvoppfatning.


Kollokvieoppgave 14 og 21 november 1997 Pedagogikk grunnfag

1. Gjør rede for endrede sosialiseringsbetingelser som i følge T Ziehe fører til en ny soisialiserings- eller personlighetstype.

2. Drøft konsekvenser for barn og unges liv med utgangspunkt i økningen av den organiserte oppveksten.Ansvarlig for innhold: Hans Petter Ulleberg Mail: Hans Petter Ulleberg Sist oppdatert: 22.10.2002.