NTNU SVT-fakultetet Pedagogisk institutt Til NTNUs hovedside

 

 

Tilbake til Ullebergs hjemmesideOppgavesett - Kollokvieoppgaver:

UKE 36 + 37:

Barndomshistorie og Sosialisering (Foreleser: Hans Petter Ulleberg)

Oppgave 1
I Cunninghams bok hevdes det at synet på barn og barndom har gradvis utviklet seg til å bli mer og mer barnesentrert. Gjør en rask utgreiing av hovedtrekk i barndomshistorien og klargjør til slutt hva dere legger i begrepet ”barnesentrert”?

Oppgave 2
Diskuter med utgangspunkt i de 5 punktene Telhaug har satt opp på
s. 221 pp. i Takten, Takten…, de motiver og begrunnelser som gis for utvidelsen av barn og unges opphold i de pedagogiske institusjoner.
Er det andre ting i Telhaugs tekst som også kan tas opp til diskusjon?

Oppgave 3.
Forklar begrepene barn, barndom og oppdragelse. Diskuter deretter kjennetegn ved barndommen i dagens samfunn.

Oppgave 4. (foreleser: Magnus Haavelsrud)

”Gjør rede for Bourdieus begrep om kulturell kapital og dets betydning for sosialisering.”
 

UKE 38:

Utviklingspsykologi (Foreleser: Hansjörg Hohr)

Oppgave 
Diskuter barnas moralske utvikling med særlig hensyn til Piaget og Kohlberg. Se også på kritikken som ble reist mot Piaget og Kohlberg. Prøv siden å sammenligne teoriene til Piaget og Kohlberg med psykoanalytisk tenkning. Trekk eventuelt også Vygotsky og Mead inn i sammenligningen. Avslutt arbeidet med en diskusjon om pedagogiske konsekvenser.

UKE 39:

Sosialisering og oppdragelse, medier og sosialisering (Foreleser: Soilikki Vettenranta)

Barn og ungdom har solide mediekunnskaper og medie-erfaringer fra hverdagen, om TV- og videotitting, radio- og CD-lytting, kino, dataspill, ungdomsmagasiner osv. De bruker mediene til å orientere seg, hente forbilder og identifikasjon. Den danske medieforskeren, Birgitta Tufte, snakker om medienes ‘parallelle skole’.
Diskuterer, gjerne basert på dine egne skole-erfaringer, om hvordan denne ’parallelle skolen’, elevenes mediekunnskaper og medieerfaringer ble vurdert og dratt nytte av? Hvilke slags kunnskaper om, holdninger til og ferdigheter av medier hadde din skole? Ble undervisningen bygget på elevenes erfaringer? Ble elevenes mediekompetanse tatt på alvor? Ble ’populærkulturelle’ produkter (TV-serier, spørreprogram) belyst på lik linje med sk. ’finkultur’ (Ibsen, Undset). Hvordan kan medienes ’parallelle skole’ bedre utnyttes i dagens skole?
 

UKE 40:
Forskningsmetode og vitenskapsteori (Foreleser: Hans Petter Ulleberg)

Oppgave 1
I  forskningens verden sier vi gjerne at problemstilling bestemmer valg av forskningsmetode, slik at den metoden forskeren velger skal fungere som et best mulig verktøy for å gi svar på/ forklare/ forstå et eller flere fenomen.
I den sammenheng skiller vi gjerne mellom kvantitativ og kvalitativ metode.
Diskuter hva dette skillet går ut på.
(Relevant tekst her er Starrin ”om distinktionen kvantitativ – kvalitativ i social forskning”
og Van Manen)

UKE 41:
Forskningsmetode og vitenskapsteori (Foreleser: Hans Petter Ulleberg)

Oppgave 1
Forklar kort hva som kjennetegner hermeneutikken som forskningsmetodisk retning spesielt.
Gjør så greie for noen faktorer man innenfor hermeneutikken mener er med på å betinge forskerens tolkning og forståelse av et fenomen/tekst.
(Relevant tekst her er Steinsholt ”Hermeneutisk refleksjon”)
 

UKE 42:

Oppvekst og sosialisering (Foreleser: Per Egil Mjaavatn)

Oppgave 1:
Flere norske undersøkelser har i de siste årene påvist at mange barn og
unge føler seg ensomme. Det å ha en bestevenn og tilhøre en gruppe venner
vurderes som vesentlig for sosialisering og personlighetsutvikling. Samtidig
opplever mange gruppepress og gjengutvikling som negative faktorer i
samfunnet.  I hvilken grad og på hvilke måter påvirker vennskapsrelasjoner
identitetsutvikling og hverdagsliv hos barn og unge i dag? Hva er de
viktigste arenaer for vennskapsutvikling og i hvilken grad fungerer skolen
som en slik arena?
 
UKE 44:

Pedagogisk idehistorie (Foreleser: Alfred O Telhaug)

Oppgave 1:
Hovedelementene i Herbarts pedagogikk. Har de noen aktualitet i dagens
skole?

Oppgave 2:
Enten: Redegjør for karakteristika ved og representanter for følgende tre oppdragelses- og undervisningsystem:
 

Diskuter deretter grunnleggende forskjeller og eventuelle likheter mellom systemene.

Eller: Redegjør for en av retningene over og kritiser den.

UKE 46:

Oppdragelse og sosialisering (oppsummering)

Oppgave 1:
Gjør rede for sosialiseringsbegrepet og skisser ulike teoretiske syn på hvordan individet sosialiseres inn i samfunnet. Drøft med utgangspunkt i dette, barnehagens og skolens rolle som sosialiseringsarenaer for barn og unge i dagens samfunn.

Lag en disposisjon i forhold til oppgaven: hva ville dere tatt med, hvilke perspektiv kunne dere valgt for drøftingen av oppgaven etc.
 


Ansvarlig for innhold: Hans Petter Ulleberg Mail: Hans Petter Ulleberg Sist oppdatert: 22.10.2002.